اخذ ایزو


اﺳﺘﺎﻧﺪاردOHSAS 18001

اخذ ایزو ﺳﺮي ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻐﻠﯽ(Safety Assessment Series & Occupational Health  ) اﺳﺘﺎﻧﺪاردي ﻗﺎﺑﻞ اﻣﺘﯿﺎزﺑﻨﺪي و اﺧﺬ ایزو اﺳﺖ. در ﺳﺎل 1998 ﮐﻤﯿﺘﻪاي ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﻮﺳﺴﻪ اخذ ایزو  ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ، ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي اﺻﻠﯽ ﮔﻮاﻫﯽ دﻫﻨﺪه اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردي واﺣﺪ ﺑﻮد. OHSAS 18001 در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻐﻠﯽ، ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اخذ ایزو 18001 ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد OHSAS 18001 ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﯾﺰو 9000 و اﯾﺰو 14000 اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻐﻠﯽ و اﯾﻤﻨﯽ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ادﻏﺎم و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪاي را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در اخذ ایزو 18001 ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻐﻠﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن را در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﺣﺬف و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻄﺮات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮﯾﺶ و ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺮفﻫﺎي ذﯾﻨﻔﻊ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض آن ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﯾﺎري ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 ثبت نظر شما

نام :

ایمیل :

نظر :آخرین مقالات


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا